kanalizacja sanitarna BRODNICA

USŁUGI WODNO-KANALIZACYJNE BRODNICA

Wodociągi Miejskie w Brodnicy powstały w 1905 roku, kiedy to na południowych peryferiach miasta odkryto czwartorzędową dolinę kopalną, stanowiącą do dziś podstawowe źródło wody. Z tego okresu pochodzą m. in. Wieża Ciśnień przy ulicy Podgórnej, Przepompownia ścieków przy ulicy Kościelnej, magistrala żeliwna 175 mm oraz zachowane elementy systemu lewarowego na terenie ujęcia wody przy ul. Ustronie. Historia Firmy pozostaje w ścisłym związku z losami miasta wodociągi były i są jednym z podstawowych czynników rozwoju nowoczesnego społeczeństwa.

Bezpośrednim spadkobiercą i kontynuatorem najlepszych tradycji w dziedzinie uzdatniania wody, odprowadzania i neutralizacji ścieków oraz szeroko pojętej ochrony środowiska naturalnego jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brodnicy. Mieszkańcy Miasta otrzymują wodę o bardzo wysokich walorach jakościowych i smakowych, pochodzącą z 11 studni głębinowych. Pracująca od 1992 roku Miejska Oczyszczalnia Ścieków może być przykładem,w jaki sposób technika i technologia winny służyć środowisku. Na szczególną uwagę zasługuje tu bardzo wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń, spełniający standardy zarówno krajowe jak i europejskie. Do najstarszych sieci kanalizacji sanitarnej zalicza się kolektory kanalizacji sanitarnej wybudowane w latach 1905-1920.

Zaopatrzenie miasta Brodnicy w wodę oparte jest na 2-óch wodociągach strefowych, której wydobycie odbywa się w oparciu o ujęcia głębinowe - 3 studnie głębinowe w wodociągu północnym "N" oraz 8 studni głębinowych w wodociągu połudnowym "S".

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Dane do wyszukiwania firmy
Temat branżowy: USŁUGI, EKOLOGIA
Branże: BUDOWNICTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA
Podział branżowy: Usługi wodno-kanalizacyjne, Inne
Miejscowość: BRODNICA
Województwo: KUJAWSKO-POMORSKIE
Słowa kluczowe: woda BRODNICA, kanalizacja sanitarna BRODNICA, wodociągi BRODNICA, uzdatnianie wody BRODNICA, ujęcia głębinowe BRODNICA